Розклад вебінарів першого потоку курсу JavaBasicForTownships,

початок вебінарів – 16.30

Дати Теми навчальної програми
Модуль 1. (безкоштовний)

Вступ до структурного та об’єктного програмування на Java

1 12.09

пн

Організаційний вебінар.
2 15.09

чт

1.Робота з Eclipse. Перша програма. Ознайомлення із поняттями клас, пакет, проект. Коментарі. Оголошення змінних. Ідентифікатори. Ключові слова. Типи даних String, int. Арифметичні операції. Тип даних double. Перетворення (casting) типів int та double. Конкатенація String.

2.Представлення чисел у двійковій, шістнадцятковій та вісімковій системах числення. Представлення від’ємних чисел у двійковій системі числення.

3 19.09

пн

3.Операції порівняння. Тип даних boolean. Оператори if та if-else. Логічні функції NOT, AND, OR. Перетин прямокутників.
4 22.09

чт

4.Цикли. Оператор for. Область видимості змінної. Вкладені цикли. Оператори while та do-while.
 5 26.09

пн

5.Виведення крапкових геометричних фігур
6 29.09

чт

6.Види масивів, способи їх опису. Одновимірні масиви. Поле length. Обробка масивів без розгалужень. Оператор foreach. Обробка масивів із розгалуженням. Обробка масивів із утворенням масивів-результатів відомої та невідомої довжин.
7

8

03.10

пн

06.10

чт

7.Ознайомлення із Java API, пакетом java.lang, класом String та методами length, toLowerCase, toUpperCase, charAt, endWith, startWith класу String. Ознайомлення із поняттям перезавантаження методів та методами indexOf, replace, split, substring класу String. Ознайомлення із поняттям імпорт, ключовим словом static та класом java.util.Arrays. Методи toString, sort, binarySearch класу Arrays. Клас java.util.ArrayList. Методи size, add, get, indexOf класу ArrayList. Обробка масивів цілих чисел із утворенням колекцій ArrayList.
МОДУЛЬ 2 (платний). Професійні елементи програмування на Java
1 10.10

пн

1.Оператори ділення за модулем %, інкремента, декремента, операцій з присвоєнням, тернарний оператор. Логічна функція XOR, short-cirquit логічні функції. Оператори switch-case, break, continue, foreach.
2

3

13.10

чт

17.10

пн

2.Поняття інкапсуляції, структура класу. Створення власних класів. Оголошення та ініціалізація полів. Оголошення методів. Оголошення та створення об’єктів. Оператор new. Літерал null. Архітектурний шаблон MODEL-VIEW-CONTROLLER (MVC) для побудови власних класів. Побудова класу Calculator. Ознайомлення із конструкторами та передаванням в метод посилань на об’єкти. Виведення крапкових геометричних фігур згідно вимог шаблону MVC.